31 stycznia, 2020

Ulgi i Dotacje

Ulgi podatkowe i Dotacje

Odnawialne źródła energii są wspierane przez różnego rodzaju programy rządowe, wojewódzkie, powiatowe, a nawet gminne od kilku lat.

Zasady finansowania są bardzo indywidualnie określane przez jednostkę, która finansowaniem się zajmuje.Co ważne podkreślenia, większość programów działa wyspowo.

Co to oznacza „Wyspowo” ?

Skorzystanie z jednego źródła finansowania np. programu rządowego „Mój prąd” może oznaczać np. brak możliwości starania się o dopłatę z puli programów promowanych przez gminę. To czy tak faktycznie jest zależy od indywidualnego regulaminu każdego z programów.

Przykładowo: program „Mój prąd” ma na celu dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej do kwoty 5000 PLN.

Z punktu widzenia osoby analizujące każde z  możliwości finansowania, dotacja stanowi odrębny mechanizm.

Po pierwsze żadna dotacja nie pokryje 100% kosztów inwestycji, po drugie finansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej, bez względu czy jest to instalacja fotowoltaiczna na kredyt, leasing czy opcja z dzierżawą zawsze wpływa pozytywnie na okres zwrotu z takiej inwestycji.

Każdy kto planuje instalację fotowoltaiczną w domu lub firmie powinien zacząć analizę jej opłacalności właśnie od sprawdzenia możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na instalację fotowoltaiczną.

Dofinansowanie na domową instalację fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne w rządowym programie „Czyste powietrze” jest przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki. Czy wydatki poniesione na ten cel można uwzględnić w obowiązującej od początku tego roku podatkowej uldze termomodernizacyjnej?

Dofinansowanie na instalację fotowoltaikę w programie „Czyste powietrze” można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki – inaczej niż dla pozostałych przedsięwzięć i instalacji objętych kosztami kwalifikowanymi, w przypadku których możliwe jest także pozyskanie bezzwrotnej dotacji.

Pożyczka z „Czystego powietrza” na instalację fotowoltaiczną może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.

Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu i montażu, domowej instalacji fotowoltaicznej (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej) na 30 tys. zł. Ponadto przyjęty koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 tys. zł.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według stanu na dzień 22 marca w ponad 2,6 tys. złożonych wnioskach aplikowano o dofinansowanie na odnawialne źródła energii – na kolektory słoneczne lub instalację fotowoltaiczną, co stanowiło wówczas około 7 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie z „Czystego powietrza” .

Kolejną formą wsparcia dla osób inwestujących w domową instalację fotowoltaiczną, którą zaoferowało państwo, jest funkcjonująca od początku tego roku ulga termomodernizacyjna.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – w tym uwzględnia się wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z osprzętem.

Odliczeniu mają nie podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Interpretacja Ministerstwa Finansów

Czy jednak do ulgi termomodernizacyjnej można zaliczyć wydatki poniesione na instalację finansowaną z udziałem preferencyjnej pożyczki z programu „Czyste powietrze”? W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów.

Resort finansów w wydanej interpretacji indywidualnej przeanalizował sytuację, zgodnie z którą inwestor, będący podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się w stawce liniowej, chce zainstalować na swojej nieruchomości do celów mieszkalnych instalację fotowoltaiczną, finansując ją z kredytu otrzymanego z programu „Czyste powietrze”.

Kredyt ma zostać udzielony na 15 lat na warunkach: spłata kapitału + spłata kosztu odsetek wyliczanych na podstawie wskaźnika WIBOR3M + marża 0.7 pkt procentowego.

Jak czytamy w treści interpretacji, kredyt musi zostać spłacony w całości, przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, a planowane zakończenie przedsięwzięcia to wrzesień 2019 r.

Wydatek nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani odliczony na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostanie uwzględniony przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ministerstwo przypomina, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ponadto odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W interpretacji czytamy, że odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Natomiast podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W wydanej interpretacji Ministerstwo Finansów ocenia, że źródło finansowania wydatków związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas mają być traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Czytamy dalej, że podatnik w powyższym przypadku będzie miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną, sfinansowanych kredytem/pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „wyłącznie w części, w której poniesie on ciężar ekonomiczny spłaty tego kredytu/pożyczki”.

Natomiast nie będzie miał prawa do odliczenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną w części, w jakiej wydatki te zostaną dofinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa, która umożliwia odliczenie od podatku kwoty wydanej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług, objętych rozporządzeniem, znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej.

Ulga podatkowa na instalację fotowoltaiczną

W kwocie odliczenia od podatku uwzględnić można wszystkie “materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia”. W wypadku instalacji fotowoltaicznych będzie to koszt paneli, falownika, podłączenia i robocizny. Określa to rozporządzenie ministra, będące załącznikiem do ustawy

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 PLN. Jeśli kwota odliczenia nie została pokryta w rocznym dochodzie podatnika, można resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach PIT – aż do 6 lat.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, która ma być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Odliczenie od podatku dotyczy nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale też wszystkich przedsięwzięć w domach jednorodzinnych “mających na celu poprawę efektywności energetycznej I zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery”. Chodzi na przykład o termoizolację budynku lub wymianę pompy ciepła.

Czy instalacje naziemne również można odliczyć od podatku?

Przepisy nie zawierają tutaj wyraźnego rozróżnienia. Rozporządzenie mówi, że „ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem” oraz „montaż instalacji fotowoltaicznej” mogą być odpisane od podatku w ramach „urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Z kolei ustawa o wspieraniu termoizolacji i remontów podaje po prostu ogólną definicję, zgodnie z którą „całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji” jest wliczona do przedsięwzięć termoizolacyjnych.